zaterdag 31 januari 2009

De Verlossingsleer van Polycarpus

'U bent door geloof behouden, niet door werken, maar door de wil van God door Jezus Christus', zegt Polycarpus. (Polycarpus, 1:3) Derhalve moeten de gelovigen in Philippi ‘God in vrees en waarheid dienen’, (Polycarpus 2:1) en geloven:
…in degene die onze Heer Jezus Christus uit de dood deed opstaan en die Hem eer gaf, en een troon aan zijn rechterhand. Aan Hem die alle levende wezens dienen zijn alle dingen in hemel en aarde onderworpen; Hij komt als rechter van levenden en doden. (Polycarpus 2:1)
Polycarpus zegt dat de gelovigen net als Christus uit de dood zullen worden opgewekt:
…indien wij zijn wil doen en zijn geboden volgen en de zaken liefhebben die hij liefhad, terwijl we elk soort ongerechtigheid, hebzucht, geldzucht, kwaadsprekerij en het afleggen van een vals getuigenis mijden, en terwijl we geen kwaad met kwaad vergelden of smaad met smaad of klap voor klap of vervloeking voor vervloeking. (Polycarpus 2:2)
Later in de brief spreekt Polycarpus over:
...de hoop en de zekerheid van onze gerechtigheid, dat is Jezus Christus, die onze zonden in zijn lichaam aan het kruis droeg, die geen zonde heeft begaan. […] Omwille van ons heeft Hij al deze dingen verdragen, opdat wij in Hem zouden leven. Laat ons daarom navolgers van zijn geduldige volharding zijn, en mochten we moeten lijden omwille van zijn naam, laten we Hem dan verheerlijken.’ (Polycarpus 8:1-2)
Polycarpus wekt de gemeente op om te bidden voor alle heiligen, en voor koningen en heersers, en voor degenen die hen vervolgen en haten, en voor de vijanden van her kruis, opdat hun vrucht aan alle mensen duidelijk is en ze volmaakt zijn in Hem. (Polycarpus 12:3)

Polycarpus legt grote nadruk op de noodzaak om zorgvuldig met geld om te gaan. ‘De liefde voor geld is het begin van alle problemen.’ (Polycarpus 4:1)

Opvallend is dat Polycarpus opdracht geeft dat de gelovigen zich ver moeten houden van ‘zondige verlangens in de wereld, omdat elk zondige verlangen oorlog voert tegen de Geest, en noch overspeligen noch mannen die sex met andere mannen hebben (of dat nu als passieve of actieve partner is) zullen het Koninkrijk van God beerven. (Polycarpus 5:3)

Hij zegt ook:
Als we hem behagen in deze huidige wereld, zullen we ook de komende wereld ontvangen. Voor zoverre Hij heeft beloofd dat Hij on suit de dood zal opwekken en dat als we bewijzen dat we burgers zijn die Hem waardig zijn, we ook met hem zullen heersen, als we tenminste blijven geloven.(Polycarpus 5:2)
Polycarpus eindigt zijn brief met een zegenbede aan de gelovigen in Filippi. Daarin spreekt hij over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, en hij noemt Jezus de hogepriester en de Zoon van God. Hij spreekt ook over de ‘Heer [en God] Jezus Christus’. Dat woord ‘God’ heb ik tussen haken gezet, omdat niet alle handschriften dat hebben. (Polycarpus 12:2)

Geen opmerkingen: